AVG - informatie

Privacyverklaring

Marmuzi-pianolessen, gevestigd aan Jan Maenenstraat 20, 6363 AE Wijnandsrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.marmuzi.nl

marmuzi57@gmail.com

Jan Maenenstraat 20

6363 AE Wijnandsrade

Verantwoordelijke en aanspreekpunt:

Marjorie Breekveldt

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Marmuzi-pianolessen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Marmuzi-pianolessen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marmuzi57@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Marmuzi-pianolessen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Marmuzi-pianolessen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marmuzi-pianolessen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marmuzi-pianolessen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marmuzi-pianolessen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en de leeftijd van jongere leerling onder 16 jaar worden bewaard voor communicatie over de lessen. Na betaling van het lesgeld wordt ook het bankrekeningnummer opgeslagen,
 • De gegevens worden bewaard tot 2 jaar na beëindiging van de lessen, met uitzondering van naam en bankgegevens, deze worden bewaard tot 7 jaar na beëindiging van de lessen, dit i.v.m. bewaarplicht van de Fiscus                    

Delen van persoonsgegevens met derden

Marmuzi-pianolessen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de belastingconsulent van Marmuzi is een verwerkingsovereenkomst van kracht, hetgeen betekent dat deze de persoonlijke gegevens in de facturen met niemand deelt en niet voor eigen doeleinden gebruikt.

Audio- en video-opnames en foto’s

Audio- en video-opnames als ook foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen, leerlingenconcerten en/of graadexamens van leerlingen worden alleen na toestemming van de leerlingen of bij minderjarigheid, hun ouders, op de website van Marmuzi, de Facebookpagina van Marmuzi, de website van PCL of op de Facebookpagina van stichting Pianisten Collectief Limburg gezet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

www.marmuzi.nl  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marmuzi-pianolessen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Zolang de lessen voortduren kunnen de gegevens niet gewist worden. Indien dit een probleem is voor de betrokkenen zullen de lessen beëindigd worden en alle gegevens onmiddellijk gewist worden.

Een uitzondering is het e-mailadres. Dat kan, indien gewenst, gewist worden. Communicatie wordt dan wat moeilijker, maar zal via andere kanalen verlopen. E-mails naar meerdere leerlingen tegelijk zullen verstuurd worden via BCC.

Deze communicatie wordt gebruikt omdat deze noodzakelijk is voor het goed verlopen van de lessen, om lesafspraken te maken en daarmee samenhangende zaken (zoals leerlingenconcerten)

Alle voornoemde gegevens worden opgeslagen op de computer van Marjorie Breekveldt en op een back-uplocatie. Bankrekeningnummers en e-mailadressen staan ook op de servers van de bank resp. e-mailproviders.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marmuzi57@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten over het schenden van de privacy m.b.t. de pianolessen van Marjorie Breekveldt (Marmuzi-pianolessen)

Marmuzi-pianolessen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marmuzi-pianolessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via marmuzi57@gmail.com